Dnes je 18.06.2024, meniny má Vratislav/Vratislava.

Záruka a reklamácie

vytlačiť

 

 

Záručné podmienky

Záručná doba na výrobky je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby chybou výroby. 

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:
Záruka padá ak:
-Výrobok bol neodborne inštalovaný alebo nesprávne obsluhovaný.

-Výrobok bol používaný na iné účely ako je určený.

-Prístroj bol mechanicky poškodený.

-Závada vznikla neprípustným  zásahom do výrobku .


-Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, znečistením, stykom s vodou, nevhodné    prevádzkové podmienky a podobne.

Odstúpenie od zmluvy.

(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebite- ľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa Zákona č 102/2014 Zz, § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa Zákona č 102/2014 Zz, § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. 

(4) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

(5) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ochrana osobných údajov

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou údajov ktoré sú nevyhnutné pre doručenie vašej zásielky.

Prístup registrovaného kupujúceho obchodu a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný kupujúci. Za zneužitie prístupového hesla nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

Vzorový formulár pre odtúpenie od zmluvy:

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vyplňte a zašlite tento dokument (podpísaný originál) len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy do 14 dni.

Adresa dodávateľa:       elektronix, s.r.o.              Prevádzka:         elektronix, s.r.o.

                                   Brehy 390                                             Nám.Sv.Alžbety 102

                                   968 01 Nová Baňa                                   968 01 Nová Baňa

                                   Tel.: +421 907 806224                             Tel.:  +421 45 6855628

                                   IČO: 45409129                                       Fax: +421 45 6855628                                  

                                   DIČ: 2022982071

                                   IČ DPH: SK2022982071                            email: novabana@euronics.sk 

 Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar

 

názov tovaru: ...............................................................

výrobné číslo: ...............................................................

objednaný dňa: ...............................................................

prijatý dňa: ...............................................................

číslo faktúry: ...............................................................

Popis dôvodu odstúpenia od zmluvy: (nepovinné) .......................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

Adresa odberateľa:       meno/názov firmy:..........................................................................................

adresa: .............................................................................................................

telefón: ............................................................................................................

kontaktná osoba: ............................................................................................

Peniaze žiadam zaslať na číslo účtu: ..................................................... / .............

 

.........................................                        ...............................................

                                  dátum                                                              podpis/pečiatka             

 

V prípade, že si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dopravy ako najlacnejší, nie je predávajúci povinný dodatočné náklady uhradiť. Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné odrátanie nákladov spojených s opätovným uvedením vráteného tovaru do pôvodného stavu.

 

 

Biela technika, práčky, vysávače, kuchynské spotrebiče, náhradné diely.

Katalóg produktov